توضیحات مقدماتی دوره رایگان مدیریت سرمایه و روش های سرمایه گذاری

جلسه اول دوره رایگان مدیریت سرمایه با عنوان مدیریت سرمایه چیست؟

جلسه دوم دوره مدیریت سرمایه با عنوان چرا باید مدیریت سرمایه داشته باشیم؟